Bulguska Tempel
Lampions im Bulguksa Tempel, Gyeongju, Südkorea. Auf den Zettel an den Lampions stehen Wünsche der Besucher.

Tags:

View meta data

Original Time Taken:08.06.2017 16:55
Copyright Holder:© EMPEPRESS CC BY-SA 4.0